สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ 200  ถนนท่าหลวง  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์ : 039-312135  โทรสาร : 039-322125

อีเมล์ : saraban_chanthaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chanthaburi

เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/industry.Chanthaburi

เว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี : http://www.chanthaburi.go.th