วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชาติชาย สาโรจน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันดำเนินงานฟื้นฟูคลองดาวเรือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566