วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวลลิลทิพย์ นิลประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย และมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังโครงการฯ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี