วันจันทร์?ที่ 8? สิงหาคม? 2565? เวลา? 9.00? น.? นายชาติชาย? สาโรจน์? หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน? นางสาวลลิลทิพย์? นิลประไพ? นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ? และนางสาวรัชนู? ราชรี? นักวิชาการอุตสาหกรรม? เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการและการบริหารโครงการที่มีคุณภาพตามแผนพัฒนาจังหวัด? 5 ปี? (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด? ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2567? ณ? ห้องประชุม? 2  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี