วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนเรนธร โรจนประดิษฐ วิศวกรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมประชุม การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9  เพื่อรับฟังเหตุผลและความจำเป็นในการนำไปแก้ไขปรับปรุงการจัดทำรายงาน EIA ผ่านระบบออนไลน์ Webex จัดการประชุมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม