วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี