วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวสุพรรณิกา สุขปรีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นายวิทยา จันทร์สำเนียง พนักงานธุรการ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และระบบออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 กพร.