-
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายชาติชาย สาโรจน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุทธิชัย เรืองขำ วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น ร่างคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน (เพิ่มเติม) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี