-
วันที่ 23 กันยายน 2564
นางสาวสุมาลี ทองเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย เรืองขำ วิศวกรปฏิบัติการ นางสาวรัชนู ราชรี นางสาวอมรรัตน์ หงษ์พร และนายธีรศักดิ์ เขมะสุข นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี