-
วันที่ 22 กันยายน 2564
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี (กรอ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี