-
วันที่ 20 กันยายน 2564
นางสาวปนิดดา คันธรส หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายกิติพงษ์ ชูกิจสกุณีย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมความรู้เหมืองแร่ 4.0 (เทคนิคการปฏิบัติงานเชิงลึกในการดำเนินการคำขอและอนุญาต ตามภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2564 เข้าร่วมผ่านการฝึกอบรมทางไกล? ด้วยระบบ? Zoom? Meeting