-
วันที่ 20 กันยายน 2564
นางสาวรัชนู? ราชรี? และ? นางสาวอมรรัตน์? หงษ์พร? ตำแหน่ง? นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรม? เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด? โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม? ปีงบประมาณ? 2564? จัดโดย? กยผ.สปอ.? ผ่านการประชุมทางไกล? ด้วยระบบ? Zoom? Meeting