-
วันที่? 9? เมษายน 2564
นางสาววราพร วัชรานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมเค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี