-
วันที่? 9? เมษายน 2564
นางสาวกิตติมา มหาพราหมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรับฟังผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี