-
วันที่? 9? เมษายน 2564
นายชาติชาย สาโรจน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายสุทธิชัย เรืองขำ วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) เรื่องร่างผังนโยบายระดับภาค และแผนงานโครงการการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี