คุณกำลังมองหาอะไร?


 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562-2565)

จะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค

  1. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
  2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
  4. เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

1. วิสัยทัศน์

            จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

 

3. เป้าหมายการพัฒนา

     1) แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพื่อการส่งออก

     2) ศูนย์กลางการค้า การลงทุนชายแดน แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และศูนย์ธุรกิจอัญมณีที่มีชื่อเสียง

     3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

     4) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน

4. ประเด็นการพัฒนา

     1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานตลาดนานาชาติ

     2) สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

     3) พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     4) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

  

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

1. วิสัยทัศน์ 

         อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

         1) กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

         2) จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

         3) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

3. ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์

          1) ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเป้าประสงค์

               1. ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดโลก

               2. ผู้ประกอบการมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค

           2) ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 เป้าประสงค์

           ปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

           3) ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์

            ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง

            4) ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร

 เป้าประสงค์ 

            องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว และมีธรรมาภิบาลสามารถรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 973KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน.pdf
ขนาดไฟล์ 14MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย