-
วันที่ 23 กันยายน 2564
นางสาวสุมาลี ทองเนียม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting